Water Buffalo II, Li River - Guangxi, China, 2007

Water Buffalo II, Li River - Guangxi, China, 2007